Oferty pracy
         
 
 

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach zatrudni pracownika w charakterze referenta ds. księgowości w wymiarze ½ etatu.

Wymagania:
a) wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym ,
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
f) biegła znajomość obsługi komputera MS Office (Excel,Word), mile widziana znajomość programów księgowych, płacowych,
g) pożądane cechy osobowości: punktualność, systematyczność, dokładność w działaniu, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
a) Kompletowanie i wstępna weryfikacja dokumentów księgowych, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym.
b) Wprowadzanie dokumentów do ewidencji księgowych.
c) Wspomaganie głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez dział księgowości.

Dokumenty :
a) list motywacyjny,
b) życiorys - curriculum vitae,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dokumentów dotyczących wykształcenia,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
h) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, i) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach, ul. Lubliniecka 10/12, 42-284 Herby lub przesłać pocztą na adres ośrodka z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości” do dnia 6 lipca 2016r.
Kontakt :
e-mail sekretariat@herby.edu.pl
Tel./fax. (0-34) 357 40 14