Księgowa / Księgowy

8.05.2020 r.

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Księgowa / Księgowy

 1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym
b) Obywatelstwo polskie
c) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
d) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
e) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
f) Kilkuletnie doświadczenie.

 1. Wymagania dodatkowe:

  a) Biegła znajomość obsługi komputera MS Office (Excel, Word)
  b) Znajomość programów księgowych i płacowych dla oświaty (VULCAN),
  PŁATNIK
  c) Predyspozycje osobowościowe: punktualność, systematyczność, dokładność w działaniu, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, umiejętność pracy w zespole.

 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

  a) Kompletowanie i wstępna weryfikacja dokumentów księgowych, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym,
  b) Naliczanie wynagrodzenie.
  c) Prowadzenie rozrachunków z pracownikami
  d) Wprowadzanie dokumentów do ewidencji księgowych
  e) Realizowanie przelewów bankowych
  f) Sporządzanie deklaracji podatkowych
  g) Prowadzenie inwentarza
  h) Wspomaganie głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez dział księgowości

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze nie wynosi co najmniej 6%.
 2. Wymagane dokumenty:

  a) List motywacyjny
  b) Życiorys – curriculum vitae
  c) Kwestionariusz osobowy,
  d) Kserokopie świadectw pracy
  e) Kserokopie dokumentów dotyczących wykształcenia
  f) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje
  g) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru na wolne
  stanowisko pracy
  h) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  i)  W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach, ul. Lubliniecka 10/12,
42-284 Herby lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem
„Nabór na stanowisko Księgowej / Księgowego”  w terminie do dnia 21.05.2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do MOW w Herbach  po upływie  wyżej określonego terminu  nie będą rozpatrywane.

 1. Konkurs na ww. stanowisko pracy odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r.
  o godz. 12.00
  w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach,
  ul. Lubliniecka 10/12. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani  o szczegółach procedury konkursowej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34/3574014 lub 34/3574035. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach oraz na tablicy.

 

DYREKTOR
mgr Andrzej Gęsiarz

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), przekazuje się następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do naboru zawartych w ofertach pracy jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach,
  Lubliniecka 10/12, 42-284 Herby, e-mail: sekretariat@herby.edu.pl,
  tel.: 34 357 40 35.
 2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych panią Agnieszką Wilk,
  dane kontaktowe: Powiatowe Centrum Usług Społecznych, 47-700 Lubliniec,
  Sobieskiego 9, telefon: 34 350 62 73, e-mail kontaktowy:
  iod@starostwo.lubliniec.gov.pl;
 3. Przekazane Administratorowi Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu naboru na określone stanowisko pracy.
 4. Dane będą przetwarzano na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie określonym w art. 22 t § I ustawy kodeks pracy), oraz na podstawie art. 6 ust. I lit. a RODO (na podstawie Pana/Pani zgody w pozostałym zakresie).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywanie danych wynikającego z przepisów prawa, innymi wewnętrznymi przepisami obowiązującymi u Administratora łub do momentu ustania celu przetwarzania danych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw namiotu lub organizacji międzynarodowych.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich spionowania, usuniecie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecie zgody na ich przetwarzanie
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wymaganej przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przemarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa
 8. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością przeprowadzenia procesu naboru oraz zatrudnienia.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.