Oferty pracy
         
          Zamieszczone 18 czerwca 2018 roku
 
 

MODZIEOWY ORODEK WYCHOWAWCZY W HERBACH
OGASZA NABR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY: starszy referent

1. Wymagania niezbdne:
a) wyksztacenie wysze o profilu administracyjnym ,
b) obywatelstwo polskie,
c) pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystania z peni praw publicznych,
d) niekaralno za przestpstwa popenione umylnie,
e) stan zdrowia pozwalajcy na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a) biega znajomo obsugi komputera MS Office (Excel, Word) itp.,
b) znajomo przepisw w zakresie owiaty,
c) podane cechy osobowoci: punktualno, systematyczno, dokadno
w dziaaniu, umiejtno samodzielnej analizy i oceny danych, umiejtno pracy
w zespole.

3. Zakres zada wykonywanych na stanowisku urzdniczym:
a) Prowadzi Kancelari wychowankw: akta osobowe wychowankw, ewidencj wychowankw, ewidencj grup, sporzdza zawiadomienia o przyjciu, skreleniu, wydaje zawiadczenia.
b) Prowadzi Kancelari uczniw szk specjalnych: ksigi uczniw, ewidencj klas, zbir arkuszy ocen,
c) Prowadzi ksigi drukw cisego zarachowania (wiadectwa, legitymacje szkolne, sporzdza zamwienia i wydaje ww. druki.
d) Prowadzi biec korespondencj z sdami, policj oraz innymi instytucjami w sprawie podopiecznych oraz korespondencj z byymi wychowankami orodka
e) Powysze prowadzi zgodnie obowizujcymi przepisami i z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowizujcym w MOW w Herbach.
f) Sporzdza sprawozdania GUS i inne odnonie uczniw i wychowankw.
g) Wsppracuje z OKE ( w sprawie egzaminw uczniw) i ORE ( w sprawie
skierowa wychowankw).

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
Zatrudnienie na podstawie umowy o prac w penym wymiarze etatu.

5. Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisw
o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych,
w miesicu poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia o naborze wynosi
co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) yciorys - curriculum vitae,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie wiadectw pracy,
e) kserokopie dokumentw dotyczcych wyksztacenia,
f) kserokopie zawiadcze o ukoczonych kursach, szkoleniach, referencje,
g) owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celw rekrutacji,
h) owiadczenie kandydata o korzystaniu z peni praw publicznych i o niekaralnoci za
przestpstwa popenione umylnie, i) w przypadku osoby niepenosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzajcego
niepenosprawno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne naley skada osobicie w siedzibie Modzieowego Orodka Wychowawczego w Herbach, ul. Lubliniecka 10/12, 42-284 Herby lub przesa poczt na adres orodka z dopiskiem Nabr na stanowisko starszego referenta w terminie do dnia 28 czerwca 2018r.
Aplikacje, ktre wpyn do MOW w Herbach po upywie wyej okrelonego terminu nie bd rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru bdzie umieszczona w BIP, i na tablicy informacyjnej w siedzibie MOW w Herbach .


Dyrektor Modzieowego Orodka
Wychowawczego w Herbach
mgr Andrzej Gsiarz


Herby, dnia 18.06.2018r.