Oferty pracy
         
          Zamieszczone 18 czerwca 2018 roku
 
 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W HERBACH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY: starszy referent

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym ,
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a) biegła znajomość obsługi komputera MS Office (Excel, Word) itp.,
b) znajomość przepisów w zakresie oświaty,
c) pożądane cechy osobowości: punktualność, systematyczność, dokładność
w działaniu, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, umiejętność pracy
w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
a) Prowadzi Kancelarię wychowanków: akta osobowe wychowanków, ewidencję wychowanków, ewidencję grup, sporządza zawiadomienia o przyjęciu, skreśleniu, wydaje zaświadczenia.
b) Prowadzi Kancelarię uczniów szkół specjalnych: księgi uczniów, ewidencję klas, zbiór arkuszy ocen,
c) Prowadzi księgi druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje szkolne, sporządza zamówienia i wydaje ww. druki.
d) Prowadzi bieżącą korespondencję z sądami, policją oraz innymi instytucjami w sprawie podopiecznych oraz korespondencję z byłymi wychowankami ośrodka
e) Powyższe prowadzi zgodnie obowiązującymi przepisami i z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w MOW w Herbach.
f) Sporządza sprawozdania GUS i inne odnośnie uczniów i wychowanków.
g) Współpracuje z OKE ( w sprawie egzaminów uczniów) i ORE ( w sprawie
skierowań wychowanków).

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi
co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys - curriculum vitae,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dokumentów dotyczących wykształcenia,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji,
h) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwa popełnione umyślnie, i) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach, ul. Lubliniecka 10/12, 42-284 Herby lub przesłać pocztą na adres ośrodka z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego referenta” w terminie do dnia 28 czerwca 2018r.
Aplikacje, które wpłyną do MOW w Herbach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP, i na tablicy informacyjnej w siedzibie MOW w Herbach .


Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Herbach
mgr Andrzej Gęsiarz


Herby, dnia 18.06.2018r.