"Sokoy 2016"
          III Oglnopolski Rajd Survivalowy
 

         Dyrektor Modzieowego Orodka Wychowawczego w Herbach ma zaszczyt zaprosi Pastwa placwk do udziau w III Oglnopolskim Rajdzie Survivalowym SOKOY 2016, ktry odbdzie si na terenie Jury Krakowsko Czstochowskiej w dniach 11-13 maja 2016 roku.
        Dotychczas zorganizowalimy ju trzy rajdy survivalowe o charakterze lokalnym oraz dwa oglnopolskie w ktrych uczestniczyy modzieowe orodki wychowawcze z caej Polski. Cieszyy si one duym zainteresowaniem, stanowiy moliwo wzbogacenia oferty wychowawczej i aktywizoway modzie do podejmowania rnego typu wyzwa wychodzc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom modziey.

W Rajdzie bior udzia siedmioosobowe zespoy piciu wychowankw i dwch opiekunw. Pobyt wraz z wyywieniem oraz noclegiem zapewnia organizator rajdu odpatnie a placwki biorce udzia ponosz koszty. Koszt uczestnictwa przedstawia si nastpujco: 48z. za kadego uczestnika x 2 doby.

czna kwota uczestnictwa druyny to 672 z. Podczas rajdu zespoy bd miay zapewnion opiek medyczn. Szczegy uczestnictwa w imprezie okrela Regulamin ktry bdzie przesany zakwifikowanym placwkom w pniejszym terminie.

Osobami odpowiedzialnymi za organizacj imprezy s wychowawcy MOW Herby, ( Pan Zbigniew Makles i Pan Tomasz Kucia ). Wszelkie zapytania prosimy kierowa na adres mailowy zbyszekmakles@gmail.com lub kontaktowa si telefonicznie z Panem Zbigniewem Makles - telefon kontaktowy 501 562 476.
`
Zakwalifikowanie do udziau w Rajdzie zaley od kolejnoci przyjmowanych zgosze.
Zgoszenia udziau w Rajdzie naley przesa na powyszy adres mailowy do dnia 15 marca 2016 r.
Informacje dotyczce Rajdu dostpne s rwnie na naszej stronie http://www.herby.edu.pl


czc wyrazy szacunku

Andrzej Gsiarz
Dyrektor
Modzieowego
Orodka Wychowawczego
w Herbach