"Sokoy 2018"
          V Oglnopolski Rajd Survivalowy
 

        Dyrektor Modzieowego Orodka Wychowawczego w Herbach ma zaszczyt zaprosi Pastwa placwk do udziau w V Oglnopolskim Rajdzie Survivalowym SOKOY 2018, ktry odbdzie si na terenie Jury Krakowsko - Czstochowskiej w dniach 16 18 maja 2018 roku.
        Dotychczas zorganizowalimy ju trzy rajdy survivalowe o charakterze lokalnym oraz cztery oglnopolskie, w ktrych uczestniczyy modzieowe orodki wychowawcze z caej Polski. Cieszyy si one duym zainteresowaniem, stanowiy moliwo wzbogacenia oferty wychowawczej i aktywizoway modzie do podejmowania rnego typu wyzwa, wychodzc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom modziey.
        W Rajdzie bior udzia siedmioosobowe zespoy piciu wychowankw i dwch opiekunw. Pobyt wraz z wyywieniem oraz noclegiem zapewnia organizator rajdu odpatnie, a placwki biorce udzia ponosz koszty. Koszt uczestnictwa przedstawia si nastpujco:


 

Lp. Nazwa Cena za osob Ilo osb Ilo dni czna kwota
1. Nocleg wasnym piworem + wyywienie 45,00 z 7 2 630,00 z
2. Nocleg z pociel + wyywienie 50,00 z 7 2 700,00 z


        Podczas rajdu zespoy bd miay zapewnion opiek medyczn. Szczegy uczestnictwa w imprezie okrela Regulamin.
       Osobami odpowiedzialnymi za organizacj imprezy s wychowawcy MOW Herby, (Pan Zbigniew Makles i Pan Robert Cichr). Wszelkie zapytania prosimy kierowa na adres mailowy sekretariat@herby.edu.pl. Zakwalifikowanie do udziau w Rajdzie zaley od kolejnoci przyjmowanych zgosze. Zgoszenia udziau w Rajdzie naley przesa na powyszy adres mailowy do dnia 20 kwietnia 2018 r. Informacje dotyczce Rajdu dostpne s rwnie na naszej stronie https://www.herby.edu.pl


Regulamin rajdu "Sokoy 2018"
Karta zgoszenia PDF
Karta zgoszenia DOCX
 


czc wyrazy szacunku

Andrzej Gsiarz
Dyrektor
Modzieowego
Orodka Wychowawczego
w Herbach