Strona główna

KONCEPCJA PRACY MOW w Herbach

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach powstała w oparciu o diagnozę i analizę mocnych i słabych stron oraz potrzeb placówki wynikających z różnych aspektów jej funkcjonowania. Uwzględnia ona specyfikę ośrodka, wyniki prowadzonej ewaluacji. Była tworzona w trakcie licznych dyskusji angażujących przedstawicieli całej społeczności szkolnej/ośrodkowej. Jej przygotowanie zostało poprzedzone opracowaniem i wdrożeniem narzędzi oraz procedur. Pozwoliły one na określenie pożądanych kierunków rozwoju placówki oraz możliwość modyfikacji. Zostały zaplanowane sposoby informowania o koncepcji pracy i wprowadzanych zmianach.

Koncepcja pracy powstała w oparciu i jest spójna z dokumentami obowiązującymi w placówce.

Najważniejsze założenia koncepcji pracy placówki:
– Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
– Kompensacja deficytów i rozwój psychofizyczny wychowanków.
– Rozwijanie idei twórczej resocjalizacji.
– Proces usamodzielniania obejmujący wdrażanie do funkcjonowania w społeczeństwie zgodnego z normami społecznymi i prawnymi.
– Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

MISJA MOW w Herbach

Korzystając z ponad pół wieku doświadczenia, a jednocześnie patrząc w przyszłość, tworzymy warunki zapewniające bezpieczeństwo i optymalny rozwój psychofizyczny wychowanków dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Cechuje nas sprawność organizacyjna, gotowość na zmiany i konsekwencja w dążeniu do realizacji stawianych celów.

NASZE CELE:
– Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego.
– Rewalidacja i korekta deficytów.
– Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub innych form kształcenia.
– Przygotowanie do samodzielności zawodowej.
– Przygotowanie do prawidłowego uczestniczenia w życiu społecznym oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.

PODSTAWOWE WARTOŚCI, w oparciu o które działamy:
– Bezpieczeństwo
– Rozwój
– Samodzielność
– Tolerancja i akceptacja
– Współpraca.