Koło dziennikarskie

Żyjemy w świecie, w którym przekaz masowy jest rzeczą powszechną i ważną. Współczesne społeczeństwo, to społeczeństwo informacyjne. Młody człowiek nie zawsze jest jednak przygotowany do świadomego korzystania ze środków masowego przekazu, dlatego należy młodych ludzi – uczniów, wprowadzać w ten świat, uczyć odpowiedzialności za słowo nie tylko wypowiadane, ale też pisane. Mają temu posłużyć zajęcia dziennikarskie, prowadzone w ramach kółka dziennikarskiego.
Zajęcia kółka dziennikarskiego mają, poprzez świadome korzystanie z mediów, kształtować u uczniów postawy zainteresowania otaczającym światem.
Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów klas V-VII SP przy MOW w Herbach. Zakłada zdobywanie przez uczniów interdyscyplinarnych umiejętności: planowania, organizowania pracy, komunikacji, posługiwania się technologią informacyjną, budowania i prawidłowego zapisywania wypowiedzi. Zachęca do podejmowania twórczych działań wzmagając aktywność i samodzielność uczniów. Sprzyja wyrażaniu własnych opinii, sądów, argumentowaniu wypowiedzi. Swym zakresem obejmuje wiedzę teoretyczną (np. wprowadzenie podstawowej terminologii dziennikarskiej) oraz praktyczną (prace związane z wydawaniem kolejnych numerów gazetki szkolnej).
Owocem pracy kółka dziennikarskiego jest gazetka szkolna ,,RoZgłos”.

Skip to content