Rewalidacja

Celem zajęć rewalidacyjnych jest wyrównywanie braków w rozwoju intelektualnym i psychoruchowym uczniów spowodowanych zaburzeniami psychosomatycznymi lub niesprzyjającymi warunkami środowiskowymi. Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwią mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym, nawiązywanie kontaktów społecznych oraz przygotują do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego.

Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych wygląda następująco:

 1. Ćwiczenia sprawności manualnej, przykładowo:
 • Zamalowanie kredkami małych przestrzeni – przyzwyczajenie do kontrolowania ruchów ręki w określonym kierunku.
 • Modelowanie, łączenie różnych elementó
 1. Ćwiczenia na materiale obrazkowym usprawniające percepcję wzrokową, przykładowo:
 • Dobieranie par jednakowych figur geometrycznych,
 • Loteryjki i domina obrazkowe
 1. Ćwiczenia na materiale literowym usprawniające percepcję wzrokową, przykładowo:
 • Zapamiętywanie eksponowanych liczb, cyfr,
 • Segregowanie zdań pod względem kolejnoś
 1. Usprawnianie orientacji przestrzennej i spostrzegania, przykładowo:
 • Układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych – usprawnianie pamięci wzrokowej.
 • Wyszukiwanie różnic między obrazkami.
 1. Stymulacja i korekta percepcji słuchowej, przykładowo:
 • Rozpoznawanie rymów – usprawnianie koncentracji na bodźce sł
 • Pisanie liter odpowiadających pierwszej głosce nazwa obrazka.
 1. Rozwijanie myślenia, pamięci i uwagi, przykładowo
 • Ćwiczenia na zestawach obrazków o różnej treści i rozmaitych cechach, umożliwiających klasyfikacje.
 • Dobieranie dalszego ciągu do historyjki
 1. Doskonalenie techniki czytania i pisania, przykładowo:
 • Kształtowanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, gł
 • Samodzielne układanie sylab wypowiadanych przez nauczyciela, czytanie sylab, przepisywanie lub pisanie z pamięci – rozpoznawanie wzrokowo – słuchowe, usprawnianie analizy i syntezy wzrokowo – sł
 1. Mowa, przykładowo:
 • Usprawnianie mowy samodzielnej.
 • Usprawnianie płynności mowy.
 1. Ćwiczenia wzbogacające słownik, przykładowo:
 • Rozwiązywanie krzyżówek tematycznych
 • Rozwiązywanie rebusów
 1. Kształtowanie umiejętności matematycznych.
 • Kształtowanie umiejętności praktycznych
 • Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe.
 1. Rozwój emocjonalno- społeczny
 • Uwrażliwianie na poszanowanie godności innych osób, wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające na włączenie się w życie społ
 • Eliminowanie uzależnienia od otoczenia zewnętrznego, zapobieganie wyuczonej bezradności, egocentryzmu i egoizmu, nieśmiałości i braku wiary we własne możliwości, zwiększanie poczucia własnej wartoś

Formy realizacji zajęć

W procesie adaptacji do życia społecznego dziecka upośledzonego w stopniu lekkim należy stworzyć odpowiednie dla niego warunki poznania świata. Do nich zalicza się potrzebę wielozmysłowego poznania świata, stopniowanie trudności oraz wiązanie zdobytych wiadomości i umiejętności z praktyką. Drogą kompensacji braków należy usprawniać jego ogólny rozwój, dając poczucie przydatności społecznej, równocześnie dbając o pracę korekcyjną i usprawniającą.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą poprzez:

 • zabawy tematyczne,
 • gry symulacyjne,
 • gry planszowe,
 • konkursy tematyczne,
 • organizacje wystaw prac,
 • naśladownictwo pozytywnych postaw i zachować,
 • wycieczki krajoznawcze, przyrodoznawcze, ekologiczne,
 • ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, umiejętność czytania, pisania i rachowania,
 • ćwiczenia poprawiające orientację w terenie,
 • obcowanie z książką, prasę dziecięcą.

 

Skip to content