Logopedia

Badanie techniki czytania.

Badanie umiejętności techniki czytania głośnego i rozumienia czytanego tekstu przeprowadzane jest u wszystkich uczniów dwa razy w roku – w miesiącu wrześniu i czerwcu na tym samym materiale porównując technikę czytania, tempo, rozumienie czytanego tekstu.

Logopeda
Zajęcia logopedyczne odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w gabinecie wyposażonym w odpowiedni sprzęt multimedialny i bazę dydaktyczną dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów/wychowanków. Zajęcia te mają za zadanie wywołanie i skorygowanie zaburzonego dźwięku a następnie zautomatyzowanie go w mowie spontanicznej, wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji. Głównym zadaniem zajęć logopedycznych jest osiągnięcie przez ucznia/wychowanka sprawności językowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych. Obejmują one:

1. Diagnostykę ( rozpoznawanie zaburzeń językowych)

 • przeprowadzenie badań przesiewowych,
 • diagnozę logopedyczną – obejmuje ona:
  – ocenę rozwoju mowy,
  – ocenę słuchu fonemowego, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, czucia narządów mowy,
  – ustalenie rodzaju nieprawidłowo artykułowanych głosek oraz sposobu ich wymawiania,
  – ustalenie przyczyn zaburzeń artykulacji,
  – ocenę wpływu wady wymowy na proces komunikowania się i ogólne funkcjonowanie ucznia/wychowanka w szkole i poza szkołą.
 • udostępnienie wyników badań osobom zainteresowanym.
  2. Terapię –usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów uczniom/wychowankom mających problemy z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem poprzez:

objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych uczniów/wychowanków,

systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych,

korygowanie wad wymowy,

rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy,

usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych,

udzielanie porad i wskazówek,

poinstruowanie nauczycieli i wychowawców o sposobach korekty wad wymowy z uczniami/wychowankami objętymi terapią.

Profilaktykę – zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy poprzez:

stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej,

stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego,

czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej,

prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj.

ćwiczeń ortofonicznych,

słuchowych,

rytmicznych,

usprawniających narządy mowy,

artykulacji,

dykcji,

wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny,

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy,

współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem – uświadomienie ważności prawidłowej wymowy u uczniów/wychowanków,

współpraca z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych,

kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy/motoryki narządów mowy do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, chirurg).

Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

ćwiczenia ortofoniczne,

ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego, pamięci słuchowej i autokontroli słuchowej,

ćwiczenia prawidłowej fonacji i emisji głosu, poprawnej dykcji,

ćwiczenia orientacji przestrzennej,

ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

ćwiczenia orientacji przestrzennej, umiejętności szeregowania, układania ciągów tematycznych, logicznego myślenia, koncentracji uwagi,

kształtowanie twórczej aktywności słownej poprzez wzbogacanie słownictwa czynnego, tworzenie własnych tekstów, rymowanek,

doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną pod względem gramatycznym.

Prowadzenie cyklicznych zajęć z wybraną grupą

„Logopedyczna gra planszowa”- Gra polega na rozwiązywaniu zadań dotyczących prawidłowej wymowy, pisowni określonej głoski. Uczniowie grając w parach wykonują jednakowe zadania – uzupełniani wyrazowe, literowe, klasyfikowanie wyrazów według określonej kategorii, zagadki, puzzle, działania matematyczne, krzyżówki, układanie zdania z rozsypani wyrazowej i wiele innych. Odbywa się ona podczas comiesięcznych spotkań dla wybranej grupy terapeutycznej i chętnych. Grupa liczy 12-14 wychowanków.

„Magia języka” – cykl comiesięcznych konkursów dla wybranej grupy terapeutycznej i chętnych, kształtujący prawidłową wymowę, rozwój mowy samodzielnej, konstruowanie gramatycznie poprawnych zdań, budowanie zdań złożonych, umiejętność opisu, opowiadania i naukę zwrotów używanych w codziennym życiu. Grupa liczy 12-14 wychowanków.

Przeprowadzenie obserwacji logopedycznej w II półroczu w klasach, w których uczniowie/wychowankowie uczęszczają na terapie logopedyczną

Skip to content