Oferty pracy

Herby, dnia 2 listopada 2018 roku

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach
Ogłasza nabór na wolne stanowisko                                                                         specjalisty ds. administracyjno – kadrowych

  1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie preferowane wyższe o profilu HR
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:

 • Biegła znajomość obsługi komputera MS Office, Płatnik
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa oświatowego
 • Pożądane cechy osobowości : punktualność, systematyczność, precyzyjność w działaniu, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kadr w oświacie

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, bieżąca korespondencja z instytucjami w sprawach pracowniczych.
 • Prowadzenie ewidencji pracowników i emerytów, ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich.
 • Obsługa programu Kadry, sporządzanie pism zw. ze stosunkiem pracy,
 • Sporządzanie sprawozdań GUS i innych dot. zatrudnienia , czasu pracy pracowników.
 • Obsługa programu Płatnik, sporządzanie kart zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych pracowników i wychowanków
 • Sporządzanie zaświadczeń do ZUS, druków RP-7 i innych w części kadrowej, przygotowanie dokumentacji w zw. z przejściem na emeryturę.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu awansu zawodowego nauczycieli
 • Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym
 • Sporządzanie wniosków związanych z odznaczeniami , nagrodami itd.
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach pracowniczych, korespondencja z byłymi pracownikami, emerytami

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • Curriculum vitae,
 • Kwestionariusz osobowy
 • Kserokopie świadectw pracy
 • Kserokopie dokumentów dotyczących wykształcenia,
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencji,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa,
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach ul. Lubliniecka 10/12, 42-284 Herby lub przesłać pocztą na adres  ośrodka z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-kadrowych do dnia 16 listopada 2016r.

Aplikacje, które wpłyną do MOW po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na BIP i na tablicy informacyjnej w siedzibie MOW w Herbach.

 

DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Herbach
mgr Andrzej Gęsiarz