Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Lubliniecka 10/12, 42-284 Herby.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych panią Alicja Wojciuszkiewicz-Kopyto, dane kontaktowe: Powiatowe Centrum Usług Społecznych, 47-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, telefon: +48 350 035 528, e-mail kontaktowy: iod@starostwo.lubliniec.gov.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w formie elektronicznej i/lub papierowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1] ;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, a przekazane dane mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa niezbędnych w celach związanych z nawiązaniem, przebiegiem zatrudnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, zgodnie z klasyfikacją wynikającą z rzeczowego wykazu akt;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

__________

[1]          Art.  6 ust.  1 pkt. c RODO – Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach i w takim zakresie, (…) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Skip to content