Dozorca

Herby, dnia 19 września 2019 roku

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach zatrudni dozorcę na umowę zlecenie.

WYMAGANIA:
– wykształcenie: minimum średnie

Mile widziane doświadczenie w pracy na danym stanowisku.

Zakres obowiązków:
– odpowiedzialność za bezpieczeństwo Ośrodka i znajdujący się w nim sprzęt,
– odpowiedzialność za wychowanków w czasie godzin nocnych,
– sprawdzanie po przejęciu dyżuru i przed zakończeniem stanu zabezpieczenia: budynków,  bram i pomieszczeń.

Dokumenty: CV, list motywacyjny należy złożyć w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach  42-284 Herby,  ul. Lubliniecka 10/12  do dnia 19 października 2019 r. lub przesłać na niżej podany e-mail.

Kontakt  :
e-mail       praca@herby.edu.pl
Tel.fax.     34 357 40 35    (kontakt telefoniczny w godz. 9.00-14.00)


Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), przekazuje się następujące informacje:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do naboru zawartych w ofertach pracy jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, ul. Lubliniecka 10/12, 42-284 Herby, e-mail: sekretariat@herby.edu.pl, tel.: 34 357 40 35.
  2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych panią Agnieszką Wilk, dane kontaktowe: Powiatowe Centrum Usług Społecznych, 47-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, telefon:34 350 62 73, e-mail kontaktowy: iod@starostwo.lubliniec.gov.pl;
  3. Przekazane Administratorowi Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu naboru na określone stanowisko pracy.
  4. Dane będą przetwarzano na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie określonym w art. 22 t § I ustawy kodeks pracy), oraz na podstawie art. 6 ust. I lit. a RODO (na podstawie Pana/Pani zgody w pozostałym zakresie).
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywanie danych wynikającego z przepisów prawa, innymi wewnętrznymi przepisami obowiązującymi u Administratora łub do momentu ustania celu przetwarzania danych.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw namiotu lub organizacji międzynarodowych.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich spionowania, usuniecie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecie zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wymaganej przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przemarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa
  8. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością przeprowadzenia procesu naboru oraz zatrudnienia.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.