Nauczyciel muzyki

Herby, dnia 20.05.2022 r.

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach zatrudni nauczyciela muzyki w wymiarze: 1/18 etatu w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 5 przy MOW w Herbach.

WYMAGANIA:

– wykształcenie: wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie muzyki + resocjalizacja + oligofrenopedagogika.

Mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w stopniu lekkim i niedostosowaną społecznie.

Dokumenty: CV, list motywacyjny należy złożyć w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach  42-284 Herby,  ul. Lubliniecka 10/12  do dnia 30 czerwca 2022 r. lub przesłać na niżej podany e-mail.

Kontakt:
e-mail: praca@herby.edu.pl
Tel. kom.: + 48 737 163 353 lub stacj.: + 48 34 357 40 35
(kontakt telefoniczny tylko w godz.9.00-14.00).

DYREKTOR
mgr Andrzej Gęsiarz

Zgoda na przetwarzanie danych w procesie naboru.


Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), przekazuje się następujące informacje:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do naboru zawartych w ofertach pracy jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, ul. Lubliniecka 10/12, 42-284 Herby, e-mail: sekretariat@herby.edu.pl, tel.: 34 357 40 35.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych panią Alicja Wojciuszkiewicz-Kopyto, dane kontaktowe: Powiatowe Centrum Usług Społecznych, 47-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, telefon: 350 035 528, e-mail kontaktowy: iod@starostwo.lubliniec.gov.pl;
  3. Przekazane Administratorowi Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu naboru na określone stanowisko pracy.
  4. Dane będą przetwarzano na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie określonym w art. 22 t § I ustawy kodeks pracy), oraz na podstawie art. 6 ust. I lit. a RODO (na podstawie Pana/Pani zgody w pozostałym zakresie).
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywanie danych wynikającego z przepisów prawa, innymi wewnętrznymi przepisami obowiązującymi u Administratora łub do momentu ustania celu przetwarzania danych.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw namiotu lub organizacji międzynarodowych.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich spionowania, usuniecie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecie zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wymaganej przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przemarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa
  8. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością przeprowadzenia procesu naboru oraz zatrudnienia.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Skip to content