Specjalisty do spraw zamówień publicznych i logistyki

Herby, dn. 8.05.2020 r.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Specjalisty do spraw zamówień publicznych i logistyki 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane o profilu administracyjnym
 2. Obywatelstwo polskie
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, Excel)
 2. Doświadczenie w pracy w placówkach budżetowych
 3. Predyspozycje osobowościowe: zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, dyspozycyjność, precyzyjność w działaniu, umiejętność samodzielnej analizy
  i oceny danych, umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość funkcjonowania jednostek budżetowych
 5. Znajomość procedur w zakresie pozyskiwania środków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. Dokonywanie zakupu artykułów spożywczych, chemicznych i biurowych
 2. Prowadzenie obsługi magazynu (program Magazyn Optivum)
 3. Przygotowywanie i prowadzenie przetargów dotyczących zamówień publicznych na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 4. Prowadzenie rozliczenia zużycia zamawianych przez MOW produktów
 5. Prowadzenie inwentaryzacji

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze nie wynosi
co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys – curriculum vitae
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Kserokopie świadectw pracy
 5. Kserokopie dokumentów dotyczących wykształcenia
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 9. W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach ul. Lubliniecka 10/12,
42-284 Herby lub przesłać pocztą na adres ośrodka z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty do spraw zamówień publicznych i logistyki”
w terminie do dnia 21.05.2020 r. do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do MOW w Herbach po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs na ww. stanowisko pracy odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r.
o godz. 10.00
w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach, Lubliniecka 10/12. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o szczegółach procedury konkursowej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 34/3574014 lub 34/3574035. Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach oraz na tablicy.

DYREKTOR
mgr Andrzej Gęsiarz


Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), przekazuje się następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do naboru zawartych
  w ofertach pracy jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, ul. Lubliniecka 10/12, 42-284 Herby, e-mail: sekretariat@herby.edu.pl, tel.: 34 357 40 35.
 2. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się
  z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych panią Agnieszką Wilk, dane kontaktowe: Powiatowe Centrum Usług Społecznych, 47-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, telefon:
  34 350 62 73, e-mail kontaktowy: iod@starostwo.lubliniec.gov.pl;
 3. Przekazane Administratorowi Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu naboru na określone stanowisko pracy.
 4. Dane będą przetwarzano na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie określonym w art. 22 t § I ustawy kodeks pracy), oraz na podstawie art. 6 ust. I lit. a RODO (na podstawie Pana/Pani zgody w pozostałym zakresie).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywanie danych wynikającego z przepisów prawa, innymi wewnętrznymi przepisami obowiązującymi u Administratora łub do momentu ustania celu przetwarzania danych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw namiotu lub organizacji międzynarodowych.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich spionowania, usuniecie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecie zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wymaganej przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przemarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa
 8. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością przeprowadzenia procesu naboru oraz zatrudnienia.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.